ชื่อ - นามสกุล :
นางณัฐนฌา จันทร์หอม
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ :
ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของสำนักปลัด
ที่อยู่ :
235 หมู่ที่ 1 ตำบลสวนเขื่อน
Telephone :
054645688
Email :
กลุ่ม / แผนก :
สำนักปลัด