ชื่อ - นามสกุล :
นายอนันต์ พรินทรากูล
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
หน้าที่ :
ที่อยู่ :
ทต.สวนเขื่อน
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก :
สมาชิกสภา